Gjaldskrá Lögmannsstofu Reykjaness:

Gjaldskrá Lögmannsstofu Reykjaness ehf.

Lögmanni er rétt að áskilja sér hæfilega þóknun fyrir störf sín, með hliðsjón af þeim hagsmunum, sem um er fjallað og því verki, sem í té er látið. Einnig er lögmanni heimilt að áskilja sér hluta af fjárhæð málsins og hærri þóknun, ef mál vinnst, en ef það tapast.

Eftirfarandi gjaldskrá er gjaldskrá Lögmannsstofu Reykjaness ehf. kt. 650613-1550, Hafnargata 35, 230 Reykjanesbæ og gildir nema öðru vísi sé sérstaklega um samið.

Ýmsir þættir þjónustu lögmanna falla ekki undir þessa gjaldskrá. Við gjaldtöku í þeim tilvikum er tekið tillit til mismunandi aðstæðna, þ.á.m. eðlis vinnunnar og umfangs, ábyrgðar lögmanns, hagsmuna viðskiptamanns, vinnuframlags og niðurstöðu málsins. Starfsmenn Lögmannsstofu Reykjaness halda sérstaka skrá yfir vinnustundir við einstök mál, þar sem þóknun ákvarðast ekki eingöngu af hagsmunum.

Hvar, sem þóknun í gjaldskrá þessari er ákveðin að krónutölu en ekki sem hundraðshluti af verðmæti, skal líta á fjárhæð þóknunarinnar sem grunngjald, er breytist í samræmi við breytingar á vísitölu og launaþróun.

Úrskurðarnefnd lögmanna á ætíð úrskurð um endurgjald fyrir lögmannsstörf.

I. KAFLI – ALMENNT
1. gr.
Gjaldskrá þessi gildir fyrir þjónustu Lögmannsstofu Reykjaness ehf. kt. 650613-1550.

2. gr.
Lögmenn, löglærðir fulltrúar og aðrir starfsmenn Lögmannsstofu Reykjaness áskilja sér hæfilega þóknun fyrir störf sín, með hliðsjón af þeim hagsmunum, sem um er fjallað og því verki, sem í té er látið. Nær þetta jafnframt til hlutdeildar í fjárhæð málsins og með hliðsjón af niðurstöðu máls sbr. 1. mgr. 24. gr. laga um lögmenn nr. 77/1998.

Gjaldskrá þessi hefur að geyma almennar viðmiðunarreglur um gjaldtöku fyrir veitta lögfræðiþjónustu, innheimtuþjónustu, fasteignasöluþjónustu eða aðra þjónustu Lögmannsstofu Reykjaness sé ekki um annað samið.

Auk þóknunar ber viðskiptamaður ábyrgð á útlögðum kostnaði vegna einstakra mála. Þóknun skal almennt greidd fyrirfram með hliðsjón af væntanlegu umfangi verks. Gjaldskráin á að leiða til sanngjarnrar gjaldtöku fyrir vinnu lögmanna, fulltrúa lögmanna og annarra starfsmanna Lögmannsstofu Reykjaness.

Viðskiptamanni ber að kynna sér gjaldskrá þessa og er hann ábyrgur fyrir greiðslu þóknunar og útlagðs kostnaðar, hvort sem hún fæst greidd úr hendi gagnaðila eður ei.

3. gr.
Ákvörðun þóknunar mótast af þeim fjárhagslegu hagsmunum sem tengjast því verki sem unnið er eða að þóknun er ákvörðuð samkvæmt tímagjaldi. Eðli verks eða samningur lögmanns og viðskiptavinar ræður því hvor aðferðin er notuð

Sé þóknun samkvæmt hagsmunatengdri gjaldskrá lægri en nemur þóknun samkvæmt tímaskráningu sbr. XVIII. kafla þá greiðist þóknun fyrir vinnu samkvæmt tímaskráningu.

Lögmannsstofu Reykjaness er heimilt að áskilja sér hluta af fjárhæð máls og hærri þóknun með hliðsjón af þeim hagsmunum, sem um er fjallað og því verki sem látið er í té, svo sem ef verkefni reynast óvenju tímafrek.

Viðskiptamaður á rétt á afriti af tímaskýrslur til skýringar á reikningi og skulu tímaskýrslur að jafnaði fylgja reikningum, sbr. 14.-15. gr. siðareglna lögmanna.

4. gr.
Allar þóknunarfjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar án virðisaukaskatts sem er 24,00%.

II. KAFLI – MÁLFLUTNINGUR
5. gr.
Ákvæði II. kafla taka til málflutnings fyrir dómi og eftir því sem við á, fyrir stjórnvaldi, gerðardómi og nefndum.

Þóknun vegna málflutnings skal almennt ákvörðuð með tilliti til þeirra hagsmuna, sem um er fjallað. Málflutningsþóknun er reiknuð af samanlagðri fjárhæð höfðustóls og vaxta við dómtöku máls. Málflutningsþóknun samkvæmt þessari grein getur þó aldrei orðið lægri en sem nemur tímagjaldi samkvæmt tímaskráningu, sbr. XVIII. kafla.

Málskostnaður sem dæmdur er í máli, fellur til málsaðila og hefur ákvörðun dómsins um fjárhæð málskostnaðar ekki áhrif á útreikning málflutningsþóknunar.

Viðskiptavinur ber ábyrgð á greiðslu málflutningsþóknunar lögmanns.

6. gr.
Þegar mál er flutt munnlega eða gagnaöflun fer fram eftir þingfestingu, er þóknun kr. 70.000.- að viðbættum 15% af stefnufjárhæð og vöxtum, allt að kr. 4.270.000.-, 7% af næstu 8.240.000.- og 4% af því sem umfram er.

7. gr.
Í málum sem rekin eru skv. XVII. kafla laga um meðferð einkamála og almennum skuldamálum, sem eigi fer fram gagnaöflun í eftir þingfestingu eða dómtekin eru á þingfestingardegi, skal grunngjald málflutningsþóknunar vera kr. 21.000.- að viðbættum 15% af stefnufjárhæð og vöxtum, allt að kr. 257.000.- 10% af næstu kr. 4.000.000.- 5% af næstu kr. 8.000.000.- og 3% af því sem umfram er.

8. gr.
Í málum sem verða sætt eftir þingfestingu en fyrir aðalmeðferð og í málum sem í verður útivist af hálfu stefnda síðar en við þingfestingu skal grunngjald vera kr. 50.000,- að viðbættum 12,5% af stefnufjárhæð og vöxtum, allt að kr. 3.700.000,-, 6% af næstu kr. 7.000.000,- og 3% af því, sem umfram er.

9. gr.
Í málum þar sem örðugt er að meta hagsmuni til fjár og þar sem um lágar fjárhæðir er að ræða en úrslit máls hafa þýðingu fyrir ótiltekinn fjölda aðila skal þóknun að jafnaði miðast við tímagjald eftir umfangi máls nema sérstaklega standi á.

Lögmanni er heimilt við ákvörðun þóknunar að taka tillit til þess þegar hagsmunir viðskiptamanns af málsúrslitum eru meiri en kröfufjárhæð.

10. gr.
Lögmaður á rétt á sérstakri þóknun fyrir flutning um formhlið máls, dómkvaðningu matsmanna, meðferð matsmáls og vegna höfðunar og reksturs vitnamáls, allt eftir umfangi verks og vinnuframlagi.

11. gr.
Auk þóknunar, samkvæmt greinum 5-10 í þessum kafla kemur til viðbótar þóknun fyrir mót samkvæmt IV. kafla.

III. KAFLI – INNHEIMTUR.
12. gr.
Innheimtuþóknun samkvæmt neðangreindu skal reikna af samanlagðri fjárhæð höfuðstóls og vaxta. Skuldari kröfu stendur skil á innheimtuþóknun en skuldareigandi að því leyti, sem innheimtan reynist árangurslaus. Innborgun á kröfu gengur fyrst til greiðslu útlagðs kostnaðar og innheimtuþóknunar. Uppgjör til skuldareiganda skal að jafnaði vera 15. dagur hvers mánaðar vegna þeirra greiðslna sem inntar eru af hendi í mánuðinum á undan.

Grunngjald innheimtuþóknunar er kr. 6.500.-

Við bætist, af samanlagðri fjárhæð höfðustóls og vaxta:

25% af fyrstu 90.000.- krónum innheimtufjárhæðar,

10% af næstu 650.000.- krónum innheimtufjárhæðar,

5% af næstu 6.500.000.- krónum innheimtufjárhæðar,

3% af næstu 10.000.000.- krónum innheimtufjárhæðar og

2% af því sem umfram er.

Sé innheimtan fyrir aðila búsettan erlendis skal kröfuhafi greiða 10% af innheimtri fjárhæð auk þóknunar samkvæmt 12. gr.

Þegar stofnun kröfu hefur í för með sér aukna vinnu eða kostnað vegna eðlis kröfunnar, s.s. um lögveðsköfur þegar kanna þarf þinglýstan eiganda og hvort eign sé á uppboði, eða annað þess háttar, er tekið sérstakt viðbótargjald fyrir þá vinnu. Gjaldið fer eftir umfangi þessarar viðbótarvinnu.

13. gr.
Kröfuhafi ber, gagnvart lögmanni, ábyrgð á greiðslu þóknunar og öllum útlögðum kostnaði lögmanns ásamt vöxtum.

14. gr.
Þóknun er kr. 5.000.- fyrir ritun greiðsluáskorunar, beiðnar um aðför, nauðungarsölu og vörslusviptingu, kröfulýsingar, kröfu um gjaldþrotaskipti og ritun afturköllunar sömu atriða.

IV. KAFLI – MÓT.
15. gr.
Fyrir athugun á eignastöðu fyrir fullnustugerðir sem og könnun á fjárhagsstöðu einstaklinga og fyrirtækja, af öðru tilefni, svo sem með leit í bifreiðaskrá, fasteignaskrá, vanskilaskrá Lánstrausts hf. og gögnum eða gagnaskrám. Reiknast þóknun samkvæmt tímagjaldi, þó að lágmarki kr. 2.900. Þóknun fyrir könnun á stöðu greiðanda á vanskilaskrám, öflun upplýsinga um heimilisfang í þjóðskrá og fyrirtækjaskrá og aðra sambærilega öflun upplýsinga, svo og útprentun veðbandayfirlita og annarra útskrifta, er kr. 1.000,-.

Fyrir öflun upplýsinga um stöðu áhvílandi lána, verðmæti eigna og annan undirbúning fyrir framhaldssölur eigna reiknast þóknun samkvæmt tímagjaldi, þó að lágmarki kr. 6.800, auk útlagðs kostnaðar.

16. gr.
Þóknun fyrir mót samkvæmt neðangreindu, reiknast af samanlagðri fjárhæð höfuðstóls og vaxta.

1. Fyrir fyrsta mót við aðför, við nauðungarsölumeðferð, kyrrsetningu, lögbanns- og löggeymslugerðir, svo og útburðar- og innsetningargerðir skal miða við kröfufjárhæð sem hér segir: kr. 6.000,- af fyrstu kr. 50.000,- kr. 6.000,- af næstu kr. 50.000,-, 0,5% af næstu kr. 500.000,- og 0,25% af því sem umfram er.

2. Fyrir seinni mót hjá sýslumönnum skal greiða kr. 6.000. Fari meiri tími til verksins, með ferðum en 30 mínútur, skal fyrrgreind fjárhæð reiknast fyrir hverjar byrjaðar 30 mínútur.

3. Fyrir mót við fyrirtöku máls í héraðsdómi eða fyrir stjórnvaldi ef þóknun er ekki reiknuð samkvæmt XVIII. kafla. eða 1. eða 2. tl. hér að framan, skal þóknun vera kr. 12.000, eða samkvæmt tímagjaldi, fari meiri tími til verksins, með ferðum, en 1 klukkustund.

4. Fyrir mót í málum, þar sem örðugt er að meta hagsmuni til fjár, skal við ákvörðun þóknunar taka tillit til mikilvægis málsins, umfangs þess, sem og þess tíma sem meðferð málsins tekur.

V. KAFLI – TJÓNABÆTUR.

17. gr.
Fyrir uppgjör og samninga um tjónsbætur skal þóknun vera samkvæmt ákvæðum XVIII. kafla. að viðbættu 25% álagi ef gagnaöflun er samfara

18. gr.
Hagsmunatengd þóknun fyrir samninga um tjónabætur og uppgjör er hin sama og lýst er í III. kafla. Þóknun er reiknuð af samanlagðri heildarfjárhæð ef tjónabætur eru sóttar til fleiri en eins aðila. Heimilt er lögmanni að leggja 25% álag við þóknun skv. þessari grein ef gagnaöflun er umfangsmikil.

Fyrir uppgjör bóta úr slysatryggingum og öðrum sambærilegum tryggingum skal þóknun vera 10% af innheimtum bótum.
Fyrir ritun beiðnar um mat á örorku skal greiða kr. 35.500,-

19. gr.
Þóknun fyrir innheimtu tjónabóta, þegar reka þarf málið fyrir dómstólum, er samkvæmt II. kafla.

VI. KAFLI – ERFÐASKRÁR.
20. gr.
Þóknun fyrir gerð erfðaskrár er kr. 50.000.- auk tímagjalds samkvæmt XVIII. kafla. fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun.

VII. – KAFLI – HJÓNASKILNAÐARMÁL OG SAMBÚÐARSLIT.
21. gr.
Þóknun fyrir gerð skiptasamnings, þegar samningsaðilar, hjón eða sambúðarfólk, eru sammála um efni og gerð samningsins, er kr. 50.000.- auk tímagjalds samkvæmt XVIII. kafla. fyrir þann tíma sem fer í samningaviðræður og gagnaöflun.

Ef ágreiningur er um búskipti er þóknun samkvæmt 25. gr.

VIII. KAFLI – BARNARÉTTUR. FORSJÁR- OG UMGENGNISRÉTTARMÁL. BARNAVERNDARMÁL.
22.gr.
Þóknun fyrir þjónustu vegna forsjár- og umgengnisréttarmála, barnaverndarmála, faðernismála, véfengingarmála og annarra þeirra mála sem falla undir barnarétt er kr. 25.000.- auk tímagjalds samkvæmt XVIII. kafla.

IX. KAFLI – KAUPMÁLAR.
23. gr.
Þóknun fyrir gerð kaupmála er kr. 50.000.- eftir umfangi verks auk tímagjalds samkvæmt XVIII. kafla þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun.

X. KAFLI – SAMBÚÐARSAMNINGAR
24. gr.
Þóknun fyrir gerð sambúðarsamninga er kr. 50.000.- eftir umfangi verks auk tímagjalds samkvæmt XVIII. kafla fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun.

XI. KAFLI – BÚSKIPTI, GREIÐSLUSTÖÐVUN, NAUÐASAMNINGAR
25. gr.
Þóknun fyrir skiptastjórn, aðstoð við greiðslustöðvun eða umsjón með nauðasamningum er samkvæmt tímagjaldi sbr. XVIII. kafla..

Í búum, þar sem um verulegar eignir er að ræða, er heimilt að reikna 25% álag á tímagjald vegna vinnu við fyrstu aðgerðir.

Þóknun fyrir málflutning og innheimtu, sem tengist skiptastjórn, er samkvæmt köflum II og III.

26.gr.
Þóknun fyrir einkaskipti dánarbúa, skiptastjórn samkvæmt erfðaskrá, gæslu hagsmuna við búskipti í dánarbúum og við opinber skipti, félagsslit og fjárslit milli hjóna og sambúðarfólks er reiknuð af heildarfjárhæð nettó arfs- eða búshluta þess eða þeirra sem unnið er fyrir með eftirgreindum hætti:

Grunngjald er kr. 75.000.-

Að auki af fyrstu 750.000.- krónum 10%,

af næstu 2.000.000.- krónum 7,5%

af næstu 10.000.000.- krónum 5%

og af því sem umfram er, 1%.

Komi til málaferla fer um málflutningsþóknun samkvæmt II. kafla.

XII. KAFLI – LEIGUSAMNINGAR
27.gr.
Þóknun fyrir gerð leigusamninga er kr. 30.000 auk tímagjalds samkvæmt XVIII. kafla fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun. Kemur Lögmannsstofa Reykjaness ehf á leigusamningi skal þóknunin vera sem nemur eins mánaðar leigu.

XIII. KAFLI – STOFNUN FÉLAGA
28. gr.
Þóknun fyrir skjalagerð við stofnun félags er kr. 35.000.- til 90.000.- eftir umfangi verks auk tímagjalds samkvæmt XVIII. kafla fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun.

XIV. KAFLI – ÝMIS SKJALAGERÐ OG RÁÐGJÖF
29. gr.
Þóknun fyrir gerð skuldabréfa og tryggingabréfa er kr. 30.000.- að viðbættu tímagjaldi samkvæmt XVIII. kafla.

Þóknun fyrir gerð kaupsamninga eða afsalsbréfa skal vera kr. 60.000 og 0,75 % af kaupverði eftir umfangi verks.

Þóknun fyrir veðleyfi, veðbandslausn, umboð og ýmsar umsóknir er kr. 8.000.-

30. gr.
Þóknun fyrir umsjón með umsóknum um dvalarleyfi og ríkisborgararétt er kr. 70.000.-, auk tímagjalds skv. XVIII. kafla. fyrir þann tíma sem fer í viðtöl og gagnaöflun.

XV. KAFLI – KAUP OG SALA
31. gr.
Þóknun fyrir kaup eða sölu fasteigna og lausafjár skal almennt ákvörðuð með tilliti til þeirra hagsmuna sem um er fjallað samkvæmt neðangreindu. Ákvæði þessi gilda einnig um kaup og sölu atvinnufyrirtækja.

1) Sala fasteigna og skráðra skipa 2,5 % af söluverði en 1,5 % í einkasölu.

2) Kaup fasteigna og skráðra skipa 1 % af söluverði.

3) Fyrir að annast skjalagerð og frágang við sölu á fasteign eða skráðu skipi 1 % af söluverði að lágmarki þó kr. 50.000.

4) Fyrir að athuga samninga og skjöl við sölu eða kaup fasteigna, skipa, lausafjár eða annarra eigna, sem annar aðili hefur gert, greiðist þóknun samkvæmt tímagjaldi auk 0,5% af samningsfjárhæð.

5) Kaup og sala lausafjár 3-5 % af söluverði en að lágmarki 50.000,-. Sala atvinnurekstrar 3-5 % af söluverði.

6) Kaup á atvinnurekstri 1% af kaupverði.

Fyrir sölu skuldabréf og hlutabréfa skal þóknun vera 2% af söluverði nema sala hlutabréfa sé í reynd sala á fasteign og/eða fyrirtæki þá skal fara að skv. ofangreindu.

XVI. KAFLI – EIGNAUMSÝSLA OG SAMNINGAR UM SKULDASKIL
32. gr.
Þóknun vegna eignaumsýslu og samninga um skuldaskil skal vera 8-10% af innborgaðri fjárhæð eða upphaflegri fjárhæð skulda auk tímagjalds samkvæmt XVIII. kafla.

XVII. KAFLI – AKSTURSKOSTNAÐUR OG DAGPENINGAR
33. gr.
Aksturskostnaður á Suðurnesjum er kr. 2.500.- Annar aksturskostnaður er kr. 116.- fyrir hvern ekinn kílómetra.

Fyrir störf utan Reykjavíkur, Mosfellsbæjar, Seltjarnarness, Kópavogs og Hafnarfjarðar, greiðast aukalega dagpeningar kr. 22.500.- auk alls ferða og dvalarkostnaðar.

XVIII. KAFLI – TÍMAGJALD
34. gr.
Tímagjald héraðsdómslögmanns er 23.000,- og tímagjald lögfræðings án lögmannsréttinda er 16.000 krónur. Miðað er við klukkustundar vinnu samkvæmt tímaskráningu þess sem verkið vinnur.

Gerður er áskilnaður um þóknun vegna vinnu ólöglærðra starfsmanna skrifstofunnar í sérstökum tilvikum sé vinna þeirra umfram það sem eðlilegt getur talist í tilteknu verki eða sérstök sérfræðiþekking liggi að baki verkefninu. Tímagjald ólöglærðra sérfræðinga er kr. 10.000,- sé ekki um annað samið.

1/3 úr klukkustund gjaldfærist fyrir hverjar byrjaðar 15 mínútur.

Fyrir hvert símtal og/eða tölvupóst skulu að jafnaði skráðar 20 mínútur, nema það taki lengri tíma.

XIX. KAFLI – ÝMIS ÁKVÆÐI
35. gr.
Heimilt er að taka hærri þóknun en lýst er í gjaldskránni ef verkefni krefst vinnu utan reglulegs vinnutíma, vinna fer fram í öðru landi, á erlendu tungumáli eða hraða þarf afgreiðslu sérstaklega. Einnig ef verulegir hagsmunir tengjast vinnunni.

36. gr.
Tímagjald og aðrar fjárhæðir í gjaldskránni breytast í samræmi við almennar verðlagsbreytingar. Þóknun fyrir unnið verk er miðuð við þá gjaldskrá sem gildir þegar reikningur fyrir verkið er gerður.

37. gr.
Lögmaður getur krafist þess að viðskiptavinur greiði fyrirfram upp í þóknun og mánaðarlega útlagðan kostnað og greiðslur upp í þóknun eftir því sem verki miðar.

38. gr.
Viðskiptavinur greiðir allan útlagðan kostnað, þar með talinn kostnað við akstur og ferðalög. Ýmis kostnaður sem fellur til á skrifstofunni og erfitt er að sérgreina svo sem ljósritun, vélritun, faxsendingar og póstburðargjöld er að jafnaði innifalinn í þóknun samkvæmt gjaldskrá þessari.

39. gr.
Heimilt að leggja á útlagðan kostnað lögmannsstofunar 10% álag.

40. gr.
Gjalddagi reikninga er við útgáfu og reiknast dráttarvextir frá eindaga sé ekki greitt á gjalddaga.

Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. febrúar 2016.

F.h. Lögmannsstofu Reykjaness
Jóhannes Albert Kristbjörnsson
héraðsdómslögmaður